Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Техническа рекултивация на нарушените терени, вследствие на водените дългогодишни минни работи от мините при Мини "Маришки басейн" АД, гр.Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско, община Димитровград. ,,Актуализация

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (от 15.04.2016)

Дата: 2017-07-19 11:00:00
№ 20190117GCqh353245

Описание:

Предметът на поръчката включва техническа рекултивация, отводняване и разбиване на бетон и извозване на строителни отпадъци на нарушените терени, вследствие на водените дългогодишни минни работи от мините при Мини "Маришки басейн" АД, гр. Димитровград в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско, община Димитровград – Актуализация. Естеството и количеството на строителните работи е подробно описано в техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка.


Документи
00522019171101_обявление за поръчка.pdf
01032019171101_Решение за откриване на процедура.pdf
01212019171101_ЕЕДОП.doc
01302019171101_Методика за оценка.pdf
01342019171101_КС.xls
01432019171101_Образци.doc
01562019171101_Техническа спецификация Приложение 1 - Техническа рекултивация - обяснителна записка.doc
02052019171101_Техническа спецификация Приложение 2 - Геодезия.rar
02122019171101_Техническа спецификация Приложение 3 - План за безопасност и здраве.rar
02192019171101_Техническа спецификация Приложение 4 - ПУСО.doc
02272019171101_Техническа спецификация Приложение 5.1 - Техническа рекултивация - графична част, опис.doc
02402019171101_Техническа спецификация Приложение 5.2 - техническа рекултивация - графична част, бряст.rar
02492019171101_Техническа спецификация Приложение 5.3 - техническа рекултивация - графична част, радиево.rar
03092019171101_Техническа спецификация Приложение 5.4 - техническа рекултивация - графична част, странско.rar
03172019171101_Техническа спецификация Приложение 5.5 - техническа рекултивация - графична част, конструкция.rar
03332019171101_Техническа спецификация Приложение 5.6 - техническа рекултивация - графична част, план ситуация 1.rar
03392019171101_Техническа спецификация Приложение 6 - пожарна безопасност.rar
03492019171101_Техническа спецификация Приложение 7 - нови рудници, обяснителна записка и графична част.rar
03542019171101_техническа спецификация.pdf
04012019171101_Указания за участие.pdf
17422019171101_Образец на Договор.doc

ПубликацияДата
Покана 2017-09-11 10:00:00
Доклад 2017-09-14 10:50:00
Протокол 1 2017-08-23 10:30:00
Протокол 2 2017-09-14 10:55:00
Протокол 3 2017-09-14 11:05:00
Решение 2017-09-14 11:30:00
Календарен график на изпълнителя 2017-10-27 11:00:00
Техническо предложение 2017-10-27 11:15:00
Ценово предложение 2017-10-27 11:30:00
Допълнително споразумение към договора 2019-01-18 13:15:00
Договор № ЕА-05-01 От дата: 2017-10-06 2017-10-27 10:10:00

<-- Обратно към поръчки